Skolverket (2006)

Title of this report:  Läromedlens roll i undervisningen Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap Rapport 284 2006. Stockholm: Skolverket

Title in English: [Textbooks role in teaching ….]

Abstract: Denna undersökning om grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel har utgått från en bred definition av läromedel, som utöver läroböcker även omfattar t.ex. massmedia, Internet, skönlitteratur och film. Resultaten baseras dels på en nationell enkätundersökning, dels på intervjuer. Vilka läromedel använder lärare och elever? Vilken betydelse har läroböcker i förhållande till andra läromedel? Vilka faktorer påverkar valet av läromedel? Detta är några av de frågor som blir belysta i rapporten. Resultaten diskuteras bl.a. i relation till styrdokumenten och målet om en likvärdig skola. Rapporten vänder sig till alla som vill ha ökad kunskap om läromedlens betydelse i skolan och kan t.ex. utgöra ett underlag för lärare att diskutera läromedlens roll i undervisningen.

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/analyser-och-utvarderingar/2.1871/laromedlens-roll-i-undervisningen-1.96587

Please follow and like us: